Nghe Kinh Phật Nhiệm Màu Mỗi Ngày Để Được Phổ Độ Vượt Qua Mọi Tai Ương

Nghe Kinh Phật Nhiệm Màu Mỗi Ngày Để Được Phổ Độ Vượt Qua Mọi Tai Ương

️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Phục nguyện:

Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền.

Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên,

Trí Bát-nhã soi cùng cửu giới.

Chúng sanh thuận lợi tu tiến Bồ-đề.

Đặng xa lìa biển khổ sông mê,

Đồng chứng đắc liên-hoa Phật quả

Ngưỡng nguyện:

Tam Bảo gia hộ chúng đẳng:

Đoạn dứt nghiệp trần, xa lìa nạn chướng,

Phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện phát sanh.

Khắp chúng viên thành, Bồ-đề vô thượng.

 

️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp được xin trì tụng

Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Phật tử siêng tu huệ,

Tâm hướng về Phật pháp,

Căn lành luôn tăng trưởng,

Hiện đời được hạnh phúc,

Khi chết tái sinh lành,

Qua lại trong trời người,

Nhiều nhất là bảy lần,

Tiếp tục tu nhân lành,

Đạt niết-bàn giải thoát.

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Pháp là con đường sáng,

Dẫn người thoát cõi mê,

Đưa con trở về

Sống cuộc đời tỉnh thức.

Tăng là đoàn thể đẹp

Cùng đi trên đường vui,

Tu tập giải thoát,

Làm an lạc cuộc đời.

Đệ tử nương nhờ Tam Bảo,

Trên con đường học đạo,

Biết Tam Bảo của tự tâm.

Nguyện xin chuyên cần,

Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.

Nguyện theo hơi thở,

Nở nụ cười tươi.

Nguyện học nhìn cuộc đời,

Bằng con mắt quán chiếu.

Nguyện xin tìm hiểu

Nỗi khổ của mọi loài.

Tập từ bi, hành hỷ xả,

Sáng cho người thêm niềm vui,

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghe Kinh Phật Nhiệm Màu Mỗi Ngày Để Được Phổ Độ Vượt Qua Mọi Tai Ương

? Video lời dăn dạy đức phật bà quan âm – đức phật thích ca mô ni phật

? Xem tất cả video cùng chủ đề tại đây:http://pesc.pw/3lxk8v

? Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhất: http://pesc.pw/39thku #promarketingads #kinhphatnhiemmau #kinhphatphodochungsanh

? Theo dõi trang Phật Bồ Tát A Di Đà: https://nanifood.com.vn/category/dao-va-doi/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *